Warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne

Składając zamówienie Klient oświadcza, że akceptuje Warunki Handlowe dostawy towaru przez Sprzedawcę. Stosunku między Klientem i Sprzedawcą podlegają niniejszym Warunkom Handlowym, które są jednocześnie wiążące dla obu stron. Warunki bliżej określają i precyzują prawa i obowiązki Sprzedawcy – Pinkie originals s.r.o., K Vyhlídce 924, 250 91 Zeleneč, Republika Czeska oraz Klienta - osoby fizycznej lub prawnej, która zawarła umowę zakupu ze Sprzedawcą (zwanej dalej "Klientem").

 
2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wyłącznie towar podany w umowie zakupu – zamówieniu. Rozmiary, waga i inne dane wymienione w sklepie internetowym, katalogach, broszurach i innych informacjach drukowanych uznaje się za informacje niewiążące.
Sprzedawca zobowiązuje się, że dostarczy towar Klientowi w dobrym stanie i zgodnie ze specyfikacjami lub właściwościami typowymi dla danego rodzaju towaru, odpowiadające odpowiednim normom, przepisom i rozporządzeniom obowiązującym na terytorium Republiki Czeskiej.

3. Miejsce realizacji

Miejscem realizacji jest magazyn Sprzedawcy, gdzie Sprzedawca przekaże towar Dostawcy – spółce transportowej lub Klientowi zgodnie z zamówieniem.

4. Zamówienie towaru i zawarcie umowy

Warunkiem spełnienia zamówienia elektronicznego jest wypełnienie wszelkich wyznaczonych danych i wymogów podanych w formularzu zamówienia. Zamówienie stanowi jednocześnie projekt umowy zakupu, natomiast sama umowa zakupu zostaje zawarta następnie w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Za potwierdzenie uznaje się potwierdzenie w formie wiadomości e-mail, zrealizowane przez Sprzedawcę po wcześniejszym odesłaniu zamówienia elektronicznego.  
Po zawarciu Umowa zostaje zarchiwizowana przez Sprzedawcę i jest dostępna na żądanie. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.  
  
5. Anulowanie zamówienia

Klient ma prawo do anulowania zamówienia bez podania powodu w dowolnym momencie przed otrzymaniem potwierdzenia. Po potwierdzeniu zamówienia Klient ma takie prawo wyłącznie w przypadku, jeżeli Sprzedawca nie spełni uzgodnionych warunków dostawy. W przypadku anulowania potwierdzonego zamówienia Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania spowodowanego takim działaniem.  
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w przypadku, jeżeli towar nie jest już produkowany lub znacząco zmieniła się cena dostawcy materiału. W razie takiej sytuacji, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania. W przypadku, jeżeli Klient wpłacił już część lub pełną kwotę ceny zakupu, kwota ta zostanie mu niezwłocznie zwrócona. 

6. Cena i płatność

Ceny podane na stronie internetowej www.pinkie.pl są obowiązujące w momencie zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do błędów i zmian podanych cen w przypadku zmiany kursu, znaczącej inflacji lub znaczących zmianach warunków dostawcy.
Cenę zakupu uznaje się za zapłaconą dopiero po przypisaniu pełnej kwoty ceny za odrębną część dostawy na rachunek Sprzedawcy lub po zapłacie pełnej kwoty w gotówce pracownikowi spółki transportowej.
Faktura wystawiona na podstawie umowy zakupu między Sprzedawcą i Klientem służy jednocześnie jako dokument podatkowy i specyfikacja dostawy. Klient może odebrać towar dopiero po jego zapłacie kompletnej ceny zamówienia, chyba że strony uzgodniły inaczej. 

7. Termin dostawy

Czas dostawy zaczyna się od dnia otrzymania wiążącego zamówienia pod warunkiem otrzymania wszystkich materiałów niezbędnych do jej prawidłowej realizacji. W przypadku, jeżeli towar znajduje się na magazynie, Sprzedawca go wyekspediuje – przekaże Dostawcy 1-3 dzień roboczy po wiążącym potwierdzeniu zamówienia. W przypadku, jeżeli zamówiony towar nie znajduje się na magazynie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i jednocześnie poinformuje go o szacowanym terminie dostawy. Szacowane terminy dostawy są podane dla każdego towaru.

Termin dostawy jest następnego dnia roboczego po przekazaniu towaru Dostawcy. Klient zobowiązany jest prawidłowo odebrać towar od dostawcy, skontrolować, czy opakowania są w nienaruszonym stanie, liczbę pakietów, a w razie jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie i samodzielnie poinformować o tym dostawcę. W przypadku zauważenia naruszenia pakietów lub naruszenia opakowań, świadczącego o nieupoważnionym otwarciu przesyłki, a także w przypadkach wymienionych powyżej zaleca się, aby Klient we własnym interesie nie odebrał przesyłki! Podpisując fakturę, Klient oświadcza, że przesyłka spełnia wszelkie warunki opisane powyżej, a późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie będą akceptowane. Do przesyłki załączona jest faktura, służąca jednocześnie jako specyfikacja wysyłki.
 
8. Gwarancja

Sprzedawca zapewnia gwarancję w odniesieniu do towaru zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli w sklepie internetowym www.pinkie.pl nie podano inaczej, uznaje się, że okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wystawienia faktury na dany towar na rzecz Klienta.
Gwarancja obejmuje wady produkcyjne produktów lub inne wady, które nie powstały na skutek niewłaściwego lub nieostrożnego działania, używania produktu w sprzeczności z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych lub zużycia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru. Sprzedawca ma prawo odrzucenia reklamacji towaru w przypadku oczywistej manipulacji z kartą gwarancyjną, np. przepisywaniem itp.  
Reklamacja można składać w formie pisemnej, za pośrednictwem skrzynki e-mail lub osobiście w siedzibie naszej spółki pod adresem:
PINKIE Originals, K Vyhlídce 924, 250 91, Zeleneč, Republika Czeska; adres e-mail: barbara@pinkie.pl 
Koszt transportu na miejsce złożenia reklamacji pokrywa Klient. W przypadku upoważnionej reklamacji Sprzedawca wyśle naprawiony towar do Klienta na własny koszt za pośrednictwem firmy transportowej.  
Do reklamacji towaru niezbędna jest kopia dowodu zakupu – faktura i szczegółowy opis wady. Reklamowany towar musi być kompletny. 
Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady towaru, która jest przedmiotem upoważnionej i poprawnie złożonej reklamacji poprzez jego naprawę, wymianę na taki sam produkt, zastosowanie proporcjonalnego rabatu od ceny zakupu lub zwrotu ceny zakupu.  
Szczegółowe instrukcje dotyczące składania reklamacji określa procedura składania reklamacji.  

9. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Klient, który jest konsumentem (tzn. nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej), ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
   
W przypadku odstąpienia w tym terminie, domagamy się wypełnienia następujących warunków:  
Skontaktuj się z nami, poinformuj, że domagasz się odstąpienia od umowy z podaniem numeru zamówienia, daty zakupu i swojego numeru rachunku lub adresu w celu zwrotu pieniędzy. Pieniądze za towar zostaną wysłane przekazem pocztowym (lub przelewem z rachunku bankowego) w ciągu 2 dni roboczych po fizycznym otrzymaniu towaru. Jeżeli towar został dostarczony i przyjęty, należy go odesłać z powrotem zgodnie z poniższymi warunkami: 

  • towar nie może być używany, - musi być nieuszkodzony
  • towar musi być kompletny
  • należy załączyć kopię dokumentu zakupu 
Towar należy przesłać przesyłką poleconą i ubezpieczoną na poniższy adres:
PINKIE Originals
Kosmonautu 4093
430 01 Chomutov
Republika Czeska 

ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jego utratę podczas transportu do nas. Przesyłka polecona nie oznacza przesyłki za pobraniem. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Zwrócona zostanie tylko kwota za sam towar.  

Zgodnie z ust. 7 Konsument nie może odstąpić od umów: 

  • o świadczeniu usług, jeżeli ich realizacja została za jego zgodą rozpoczęta przed upływem terminu 14 dni od przyjęcia
  • na dostawę towaru zgodnie z życzeniem konsumenta lub dla jego osoby 

W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków, nie będziemy w stanie zaakceptować odstąpienia od umowy konsumenckiej, a towar zostanie zwrócony na koszt nadawcy. 

Towar prosimy wysyłać w opakowaniu tak, by nie był zbyt pomarszczony. Zapakowany podobnie jak pierwotna przesyłka wysłana Klientowi.

Opakowanie nie jest przedmiotem zakupu lub częścią zakupionego towaru. Jednak Sprzedawca ma prawo do zwrotu poniesionych kosztów rzeczywistych związanych ze zwrotem towaru.
Koszty te są zawsze oceniane indywidualnie i mogą być następnie naliczone klientowi i odliczone od należności za zwrot towarów.


10. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują w zakresie i brzmieniu, które jest przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy w dniu wysyłki zamówienia elektronicznego. Integralną częścią niniejszych warunków handlowych jest procedura składania reklamacji oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Wysyłając zamówienie elektroniczne Klient potwierdza Sprzedawcy, że akceptuje Warunki handlowe oraz postanowienia w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia, oraz że akceptuje aktualną cenę zamówionego towaru podaną w cenniku na stronie internetowej Sprzedawcy.
W przypadku powstania sporu między Sprzedającym oraz Kupującym na gruncie zawartej Umowy, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z online reklamacji za pośrednictwem ODR platformy. Zanim przystąpi się do pozasądowego roztrzygnięcia sporu, Sprzedający poleca Nabywcowi najpierw skontaktować się ze Sprzedającym pod adresem: tomas@pinkie.cz w celu rozwiązania sytuacji.
  
Wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez prawo Republiki Czeskiej i będą rozstrzygane przez właściwe sądy Republiki Czeskiej.
  
Niniejsze OWH oraz postanowienia wchodzą w życie i stają się skuteczne z dniem 20.4.2016 i anulują poprzednią wersję OWH i postanowień. Niniejsze brzmienie dostępne jest na stronach internetowych Sprzedającego www.pinkie.pl

Logowanie

Podaj swój email oraz hasło

Nie masz konta? Rejestracja

Koszyk jest pusty