Reklamacja

   

1. Postanowienia ogólne i definicje pojęć 

"Sprzedawcą" jest Pinkie originals s.r.o., K vyhlidce 924, 250 91, Zeleneč, Republika Czeska, REGON (IČ): 06257232
"Klientem" jest podmiot, z którym Sprzedawca zawarł umowę zakupu towaru 

2. Warunki gwarancji

Jeżeli Towar posiada oczywiste wady, tj. w szczególności, jeżeli Towar przekazano Klientowi w naruszonym opakowaniu transportowym, Klient ma prawo odmówić odbioru Towaru. W takim przypadku Klient ma prawo do świadczenia ze strony Sprzedawcy lub zwrotu ceny zakupu. Wybór należy do Klienta.
W przypadku, jeżeli po odbiorze Towaru przez Klienta ujawniona zostanie wada Towaru w czasie trwania okresu gwarancyjnego, Klient ma prawo do złożenia Reklamacji.
  
Okres gwarancyjny podlega obowiązującym przepisom Ustawy i wynosi 24 miesiące, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Ustawie, chyba że zaznaczono inaczej.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy we wszystkich przypadkach ustalonych w Ustawie. Odstąpienie posiada moc prawną w odniesieniu do Sprzedawcy od momentu, kiedy doręczono mu pisemne oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy umowa zostaje anulowana od początku, a strony umowy zobowiązane są do zwrotu wszystkich świadczeń uzyskanych na jej podstawie.

Klient powinien przekazać następujące informacje:

  • numer zamówienia, który jest przesyłany razem z potwierdzeniem zamówienia w wiadomości e-mail
  • jak najbardziej adekwatny opis wad i ich objawów
  • załączyć dokument własności towaru – fakturę, specyfikację dostawy
Niektóre oferowane tkaniny (materiały) nie posiadają stabilizatorów UV. Trwałość koloru materiałów zależna jest od warunków, w których są używane. Jeżeli produkt jest wystawiony na bezpośrednie i długotrwałe promieniowanie słoneczne lub dużą wilgoć, zmiana koloru tkaniny (materiału) nie może być powodem do reklamacji. 

3. Rozwiązywanie reklamacji

Reklamacje są składane w siedzibie Sprzedawcy. Informacje lub wniosek o reklamację należy przesłać na adres e-mail barbara@pinkie.pl , lub na adres PINKIE, Kosmonautu 4093, 430 01, Chomutov, Republika Czeska
Reklamacja i usunięcie wady należy rozwiązać niezwłocznie, w terminie do 30 dni od dnia złożenia Reklamacji, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnią dłuższy termin. Po upływie tego terminu Klient zyskuje takie same prawa jak w przypadku wady niemożliwej do usunięcia.
W sytuacji, jeżeli Towar należy odesłać Sprzedawcy, Klient we własnym interesie prześle Towar zapakowany w odpowiedni, zapewniający dostateczną ochronę, materiał pakowy odpowiadający wymogom transportu towarów delikatnych i oznakuje przesyłkę odpowiednimi symbolami.
Po prawidłowym rozwiązaniu Reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do odbioru naprawionego Towaru.
Jeżeli Reklamacja została uznana za nieuzasadnioną (wada powstała na skutek nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwego obchodzenia się itp.), Sprzedawca naliczy Klientowi koszt lokalizacji i naprawy wady. Klient zobowiązany jest zapłacić te koszty w ustalonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia procedury reklamacji.
Prawo do reklamacji zanika w przypadku nieprawidłowego użytkowania produktu. 

4. Postanowienia końcowe

W przypadku jakiejkolwiek Reklamacji Klient poinformuje Sprzedawcę o złożeniu reklamacji i uzgodni z nim najbardziej odpowiednią formę realizacji procesu reklamacji.
Niniejsza procedura składania reklamacji wchodzi w życie z dniem 01.06.2012. 

Zmiany procedury składania reklamacji są zastrzeżone.

Logowanie

Podaj swój email oraz hasło

Nie masz konta? Rejestracja

Koszyk jest pusty